Zápis a usnesení z valné hromady TJ Smilovice, o.s.

Valná hromada se konala 16. května 2014 v areálu TJ Smilovice

Zápis z valné hromady

Den a místo: 16.května 2014 od 18hod, v sídle občanského sdružení Smilovice 168

Přítomno: 15 členů občanského sdružení (viz. prezenční listina)
 
Program:
 • 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti VH
 • 2. Volba orgánů VH (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
 • 3. Zpráva o sportovní činnosti
 • 4. Zpráva o hospodaření a majetku
 • 5. Zpráva revizní komise
 • 6. Hlavní směry činnosti na další období
 • 7. Různé a diskuse
 • 8. Závěr
1. Zahájení
Valnou hromadu zahájil předseda TJ Smilovice, o.s. Ing. Marian Bujok, který přivítal přítomné a konstatoval, že valná hromada byla v souladu se stanovami řádně svolána (pozvánka vyvěšena 15 dnů v sídle TJ, navíc zpřístupněna přes webové stránky) a že valná hromada je usnášeníschopná.

2. Volba orgánů valné hromady

Ing. Marian Bujok přednesl valné hromadě ke schválení návrh na obsazení funkcí orgánů valné hromady ve složení:

Předseda:  Ing. Marian Bujok
Zapisovatel:  Robert Kotas
Ověřovatel zápisu:  Tomáš Červenka
Sčitatel hlasů:  Rudolf Procházka st.

Za souhlasu 100% hlasů přítomných členů hlasovala valná hromada o volbě orgánů valné hromady „en bloc“ a valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada schvaluje přednesený návrh na volbu orgánů valné hromady.“

Pro:                  100% hlasů přítomných členů
Proti:                nikdo
Zdržel se:         nikdo

3. Zpráva o sportovní činnosti

Hodnocení sportovní činnosti v uplynulém období se ujal Rudolf Procházka st. Vyzdvihnul především uplynulý ročník 2012/2013, který byl pro smilovický fotbal nejúspěšnější v historii naší TJ – „A“ mužstvo se umístilo v 1A třídě na krásném třetím místě, vyhráli jsme okresní pohár a také zimní turnaj v Třinci. Úspěšně nás reprezentovalo také B mužstvo, dorostenci a především žáci, kteří skončili v okresním přeboru na výborném 2.místě.

Z více důvodů bylo nakonec „A“ mužstvo zrušeno (odhlášeno ze soutěže) a novou sezónu 2013/2014 už hraje pouze jedno mužstvo v okresním přeboru. Jak ale zdůraznil trenér Miroslav Sikora, jde především o hráče ze Smilovic a blízkého okolí. Tým má silnou diváckou podporu a výsledky jsou výborné – momentálně je tým na čele tabulky. Tým dorostu v okresním přeboru pod vedením René Havlíka a Martina Lipowczana se drží ve středu tabulky. Velkou radost nám dělají naši nejmenší – v rámci fotbalové přípravky musela být pro velký zájem dětí (více než 45 malých fotbalistů) zřízena dvě oddělení: fotbalová školka (pro děti r.2007 a mladší) a fotbalová přípravka (r.2003-2007), která nás reprezentuje v rámci Třinecké ligy. Fotbalové benjamínky vedou Tomáš Červenka, Tomáš Pyszko a Jakub Sikora.

Tomáš Červenka informoval přítomné o dalších sportovních aktivitách, které ve Sportcentru Smilovice probíhají:

 • tenisová přípravka (cca 20 dětí)
 • streetdance (cca 25 dětí)
 • cvičení pro ženy: flowin, trampolínky, zumba

Bylo konstatováno, že počty dětí v jednotlivých sportovních kroužcích Sportcentra Smilovice narůstají a úspěšně se tak naplňuje naše vize centra sportu především pro mládež ze Smilovic a blízkého okolí. Naší snahou je dále rozšiřovat nabídku aktivit, a proto se pokoušíme získat do TJ další trenéry florbalu, badmintonu a dalších sportů.

Mimo výše uvedené sportovní činnosti bylo velmi kladně hodnoceno pořádání dalších aktivit ve Sportcentru – ať už jde o turnaje fotbalových přípravek, badmintovou a bowlingovou ligu, nebo sportovně společenské turnaje.

 • K přednesené zpráv nebyly podány žádosti o vysvětlení.
 • Zprávu o sportovní činnosti bere VH na vědomí.
4. Zpráva o hospodaření a majetku

Předseda TJ Ing. Marian Bujok přednesl zprávu o hospodaření a majetku TJ za rok 2013. Uzávěrka hospodaření je před dokončením, nicméně bylo konstatováno, že hospodářský výsledek TJ Smilovice bude účetní ztráta ve výši cca 1,8mil Kč. Na tomto výsledku se podílí především odpisy majetku nabytého v rámci dotačních titulů. Bylo konstatováno, že kromě vlastní hospodářské činnosti a příjmů od dárců a sponzorů, je velkým přínosem pro hospodaření TJ příspěvek a podpora obce Smilovice. Snahou managementu TJ je dostat v nejbližších letech hospodaření TJ do vyrovnaného rozpočtu.

V rámci bodu o hospodaření také M.Bujok seznámil valnou hromadu se skutečností, že nemovitý majetek TJ Smilovice (resp. jeho velká část neblokovaná z titulu dotací) byl v únoru 2014 v katastru nemovitostí zastaven vůči věřitelům TJ (zástavní právo smluvní a zákaz zcizení nebo zatížení). Dluhy, které jsou touto zástavou jištěny, vznikly především v průběhu investičních akcí jako půjčky na povinnou spoluúčast TJ v rámci dotačních titulů a jsou již zahrnuty v hospodářských výsledcích TJ v předchozím období. Současně M.Bujok zdůraznil, že zástavní právo chrání nejen věřitele TJ, ale také vlastní TJ před možností zcizení nemovitého majetku třetími osobami.

 • K přednesené zprávě nebyly podány žádosti o vysvětlení.
 • Zprávu o hospodaření a majetku bere VH na vědomí.
5. Zpráva revizní komise

Předseda revizní komise Ing. Tomáš Kubala přednesl zprávu revizní komise, jejímž hlavním úkolem byla kontrola hospodaření občanského sdružení v předchozím období a konstatoval, že v hospodaření TJ Smilovice nebyly revizní komisí shledány žádné nesrovnalosti.

 • K přednesené zprávě nebyly podány žádosti o vysvětlení.
 • Zprávu revizní komise bere VH na vědomí.
6. Hlavní směry činnosti na další období

Předseda TJ Ing. Marian Bujok ocenil, že ve Sportcentru Smilovice, jehož provozovatelem je TJ, se daří rozšiřovat nabídku sportovních aktivit především pro děti a mládež ze Smilovic a blízkého okolí. Zdůraznil, že aktivní pohyb a sport vůbec nejen podporuje fyzickou připravenost našich dětí, ale formuje také jejich charakter a v tomto směru potvrdil, že TJ Smilovice bude nadále podporovat rozvoj těchto aktivit.

Rozvoj areálu Sportcentra – připravený projekt počítá s výstavbou ubytovací kapacity cca 50 míst a dalšího zázemí (bazén, sauna) – je podmíněn získáním dalších dotací. Zatím byly podány dvě žádosti, ale bez úspěchu. Odhadovaná výše investice je cca 50mil Kč.

Předseda M.Bujok také valnou hromadu informoval o skutečnosti, že vzhledem k začátku účinnosti nového občanského zákoníku (1.1.2014) běží dvouletá lhůta, v rámci níž musí dojít k transformaci občanského sdružení na spolek (resp. zapsaný spolek). TJ Smilovice o.s. se tedy musí přejmenovat, připravit nové stanovy atd. Vzhledem k tomu, že k uvedené problematice ještě nejsou ustálené právní názory ani judikatura (např. vztah nezisková organizace – plátce DPH apod.), vyčkáme s tímto krokem minimálně do příští valné hromady.

7. Různé a diskuze

V diskuzi vystoupil Jan Ondraczka (místostarosta obce Smilovice) a poděkoval TJ za vykonanou práci a reprezentaci Obce Smilovice. Vzhledem k připravovaným akcím obce v areálu Sportcentra (Dětské radovánky, Den obce), vznesl žádost o úpravu komunikačních ploch. S předsedou M.Bujokem se dohodli, že obec se pokusí zajistit materiál na komunikace v rámci sponzoringu TŽ a.s.

R.Kotas v diskusi vyjádřil pochybnost o rentabilitě rozšíření areálu o ubytovací kapacity, zejména o schopnosti TJ financovat provoz tak velkého komplexu. Dle jeho názoru by TJ měla jít cestou malých vylepšování např. vybudováním venkovního dětského hřiště. Takové rozšíření by mohlo získat i finanční podporu obce Smilovice, T.Kubala vznese dotaz na zastupitelstvu obce.

V rámci diskuse se M.Bujok obrátil na přítomné zastupitele obce (J.Ondraczka, J.Mackowski, T.Kubala), aby na jednáních v rámci mikroregionu Stonávka zdůrazňovali, že ve Sportcentru Smilovice sportují děti a mládež nejen ze Smilovic, ale také ze sousedních vesnic, aby také zastupitelé z ostatních obcí uměli docenit regionální význam našeho sportovního areálu.

Členové TJ se také pochvalně vyjádřili k informovanosti – členům TJ a všem zájemcům jsou zasílány pravidelné informační emaily o probíhajících sportovních i společenských akcích ve Sportcentru Smilovice.

8.  Závěr
Vzhledem k naplnění všech bodů programu valné hromady ukončil předseda její jednání ve 20:30.
 
Ve Smilovicích dne 16.května 2014
 
Ing. Marian Bujok (předseda valné hromady)
Tomáš Červenka (ověřovatel zápisu)
Robert Kotas (zapisovatel)