Zápis a usnesení z valné hromady TJ Smilovice

Valná hromada se konala 14.3.2003 v areálu TJ Smilovice

Program valné hromady

 • 1. Zahájení
 • 2. Volba návrhové komise
 • 3. Volba volební komise
 • 4. Zprávy o činnosti oddílů
 • 5. Zpráva předsedy TJ o výstavbě areálu TJ
 • 6. Zpráva o hospodaření TJ
 • 7. Zpráva revizní komise
 • 8. Návrh nového výkonného výboru a revizní komise
 • 9. Diskuse
 • 10. Volba nového výkonného výboru TJ, předsedy TJ a revizní komise
 • 11. Závěr
Zápis z valné hromady
 • ad 1) Zahájení provedl Radek Procházka
 • ad 2) Do návrhové komise byli zvoleni : Rudolf Procházka st., ing.Miroslav Sikora, Slavomír Michálek.
 • ad 3) Do volební komise byli zvoleni: Miroslav Nogol, Libor Kubala, p. Cicer.
 • ad 4) Zprávu přednesl za oddíl kopané: Josef Bělica, Ladislav Tvrdý. Za st. tenis Rudolf Procházka st.. Za badminton a volejbal Radek Procházka.
 • ad 5) Zprávu přednesl předseda ing. Marian Bujok. Zpráva se týkala rekonstrukcí a výstavbou fotbalových hřišť, výstavbou sportovní haly, převodů pozemků do vlastnictví TJ, (asi 3,5 ha), kolaudace mostu přes řeku.
 • ad 6) Zprávu o hospodaření přednesl rovněž předseda ing Marian Bujok: přípravy, směny a koupě pozemků, rekonstrukce a výstavby fotb. hřišť, výstavba sport. haly v celk.nákladech cca 33.600.000,- Kč. Výnos z činnosti TJ asi 680.000,-, náklady cca 760.000,-. Předpokládané roční náklady v roce 2003 dosáhnou nebo překročí 1.000.000,- Kč. Bylo připomenuto všem zúčastněným, že veškeré účetní doklady jsou k dipozici pro nahlédnutí.
 • ad 7) Zprávu revizní komise přednesl Vlastimil Dyba, který konstatoval, že došlo k nesplnění jediného bodu (8) z minulého usnesení a to- vytvoření vlastního fotbalového výboru.
 • ad 8) Do nového výkonného výboru byly navrženi: Bělica Josef, ing. Bujok Marian, Kowalczyk Jan, Matoušek Pavel, Michálková Petra, Procházka Radek, Procházka Rudolf st., Rajnoch Jaroslav, Szczuková Petra.
 • ad 9) Do diskuse se přihlásilo cca 9 členů.
  - témata diskuse – projekční chyby osvětlení a akustiky ve sportovní hale, změny ve stanovách TJ,návrh členských a oddílových příspěvků pro r.2003, návrh výboru fotbalového oddílu.
 • ad 10) Volbu nového výkonného výboru a revizní komise provedl Miroslav Nogol.
  Jednomyslně byl zvolen všemi přítomnými 27 členy výbor TJ, tak jak byl navržen v bodě 
  8. Jednomyslně byla zvolena i revizní komise ve složení Byrtus Cieslav, Dyba Vlastimil, 
  Žvak Bronislav.
 • ad 11) Závěr provedl Radek Procházka, který poděkoval všem za dosavadní práci a popřál všem hodně úspěchů.
Usnesení z valné hromady
 • 1. Bere na vědomí zprávy oddílů a výboru TJ.
 • 2. Schvaluje změny ve stanovách TJ Smilovice a to takto:
  • č..III/7 – k platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu 3/5 z přítomných členů starších 18-ti let.
  • Č. IV/15 – člen je povinen platit členské příspěvky. Pokud nezaplatí člen členské nebo oddílové příspěvky 2 roky po sobě, automaticky pozbývá platnost jeho registrace členství v TJ.
 • 3. Schvaluje výši členských a oddílových příspěvků v roce 2003: členský příspěvek TJ činí u mládeže 100,- Kč, u dospělých 200,- Kč. Roční oddílové příspěvky v jednotlivých oddílech byly stanoveny u mládeže na 500,- Kč, u dospělých 800,- Kč. Oddílové příspěvky u st. tenisu budou projednány na výboru TJ.
 • 4. Schvaluje jednohlasně složení výkonného výboru (bod 8 zápisu z valné hromady).
 • 5. Schvaluje jednohlasně složení revizní komise (bod 10 zápisu z valné hromady).
 • 6. Schvaluje vytvoření vlastního fotbalového výboru.

Toto usnesení z Valné hromady bylo schváleno 27 hlasy
Počet zúčastněných členů Valné hromady - 27. 
Za návrhovou komisi : Procházka Rudolf st., Ing. Sikora Miroslav, Michálek Slavomír
 
Zpracováno ve Smilovicích dne 14.3.2003