Zápis a usnesení z valné hromady TJ Smilovice

Valná hromada se konala 8.3.2002 v areálu TJ

Program valné hromady

 • 1. Zahájení
 • 2. Volba návrhové a mandátové komise
 • 3. Volba volební komise
 • 4. Zprávy o činnosti oddílů
 • 5. Zpráva předsedy TJ o dosavadní výstavbě areálu a hospodaření TJ
 • 6. Seznámení členů TJ s výstavbou nových sportovních zařízení v letošním roce a plán pro výstavbu v letech dalších
 • 7. Zpráva revizní komise
 • 8. Návrh nového výkonného výboru a revizní komise
 • 9. Návrh změn ve stanovách TJ
 • 10. Diskuse
 • 11. Přestávka s občerstvením.
 • 12. Pokračování diskuse
 • 13. Volba nového výkonného výboru TJ, předsedy TJ a revizní komise
 • 14. Schválení usnesení
 • 15. Závěr
 Zápis z valné hromady 
 • ad 1) Zahájení provedl p. Radek Procházka, který přivítal všechny členy včetně starosty obce Smilovice
 • ad 2) za členy mandátové a návrhové komise byli zvoleni p. Rudolf Procházka st., p. Miroslav Sikora, p. Václav Rufer
 • ad 3) za členy volební komise byli zvoleni p. Miroslav Nogol, p. Boleslav Barteczek, p. Tomáš Smolka
 • ad 4) Zprávy o činnosti:
  • Josef Bělica - zhodnocení fotbalové soutěže mužů
  • Radek Procházka - vzhledem k neúčasti trenéra žáků p. Boczka, stručně zhodnotil soutěž žáků
  • Rudolf Procházka st. - zhodnocení soutěže a činnosti oddílu st. tenisu
  • Alena Kiszová - zpráva cvičení žen
 • ad 5) Zprávu přednesl Marian Bujok
 • ad 6) Zprávu přednesl Marian Bujok
 • ad 7) Zprávu revizní komise přednesl Miroslav Nogol
 • ad 8) Návrh nového výkonného výboru a revizní komise přednesl předseda volební komise Miroslav Nogol
 • ad 9) Návrhy na změny ve stanovách přednesl Radek Procházka
 • ad 10,12) Diskusní příspěvky :
  • p. Dybová - poděkování p. Rudolfu Procházkovi st. za zapojení žáků a žákyň do oddílu st. tenisu. Zároveň vyzvala členy TJ a výbor TJ ještě k větší aktivitě pro organizování sportovních akcí pro mládež.
  • Starosta obce p. Schalbut - poděkoval za činnost TJ hlavně na poli výstavby areálu. Vyjádřil se ke zprávě výstavby areálu s příslibem maximální pomoci. Kritizoval sportovce za neúčast na Majálesu 2001 a požádal sportovce, aby se této akce letos zúčastnili. Ve svém druhém vystoupení podal zprávu ze studijních cest v zahraničí se zaměřením na sportovní areály a využití a organizaci sportovních a turistických center v zahraničí.
  • p. Kniezek Karel - v úvodu poděkoval za současnou činnost, hlavně v rozšiřování areálu TJ. Kritizoval zprávu o činnost mládežnických družstev. Kritizoval některé kroky současného výboru.
  • p.Dyba Vlastimil - kritizoval některé kroky, které výkonný výbor udělal.
  • p. Procházka Rudolf st. - reagoval na příspěvky p. Kniezka a p. Dyby
  • p. Nogol Miroslav - reagoval taktéž na předešlé příspěvky a navrhl, aby se uspořádaly v létě řádné oslavy 50. výročí oslav vzniku TJ.
  • p. Václav Rufer - reagoval na kritiku p. Kniezka a dále navrhl, aby sponzorské peníze, které budou darovány sponzorem mládeži byly účelově vázány na mládež.
  • p. Marian Bujok - vyzval členy k vznesení připomínek k rozšiřování areálu a navrhl, aby bylo do stanov zakotveno, že každý člen TJ má možnost nahlédnout do účetnictví TJ.
 • ad 13)
  • Byl zvolen nový výkonný výbor ve složení - Bělica Josef, Ing. Bujok Marian, Kiszová Alena, Kotas Robert, Mgr. Procházka Radek, Procházka Rudolf ml., Rajnoch Jaroslav, Ing. Sikora Miroslav, Szczuková Petra. Počet volících 54. (Pro 52, proti 1, zdržel se 1).
  • Byl zvolen předseda TJ - Ing. Marian Bujok ( Pro 53 hl., proti 1 hlas.)
  • Byla zvolena revizní komise pro další období  ve složení Byrtus Cieslav, Dyba Vlastimil, Žvak Bronislav.
 • ad 14) Usnesení přednesl p. Rudolf Procházka st. Při schválení tohoto usnesení se 1 člen zdržel hlasování, ostatní byli pro.
 • ad 15) provedl p. Radek Procházka

  Zprávu zpracoval p.Rudolf Procházka st.
 Usnesení z valné hromady 
 • 1. Bere na vědomí zprávy oddílů a TJ.
 • 2. Schvaluje změny ve stanovách TJ Smilovice schválených v r. 1995 a to body:
  • č. II/4c) změnit část odstavce o hospodářské činnosti: zrušit provozování nákladní dopravy. Rozšířit o provozování restauračních služeb,ubytovacích služeb,reklamních služeb a obchodních služeb.
  • č. III/5) valná hromada je složená ze členů TJ a valné hromada se koná 1x za rok
  • č.III/6e) o přijetí nového oddílu rozhoduje výkonný výbor
  • č.III/9) výkonný výbor má mít minimálně 7 členů
  • č. IV/9) zrušit větu - pokud se stane členem některého oddílu. Změnit - o přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor a ne oddíl.
  • č. IV/13) výši členských příspěvků stanoví výbor TJ a ne oddíly
  • č.V/16) doplnit zdroj majetku o příjmy ze sponzorských darů a příjmy za zprostředkování reklamy
  • č. V/23) rozšířit-každý člen TJ má po požádání možnost nahlédnout do účetnictví TJ.
 • 3. Schvaluje výši členských příspěvků 100,- Kč pro rok 2002. Možnost využití slev bude mít pouze ten člen TJ, který má zaplacené členské příspěvky.
 • 4. Schvaluje postup výkonného výboru ve věcech majetkových vztahů, převodů pozemků a plánů rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu TJ.
 • 5. Schvaluje s počtem 52 hlasů a 2 hlasy proti (celkem 54 hlasů) složení výkonného výboru pro další období: Bělica Josef, Ing. Bujok Marian, Kiszová Alena, Kotas Robert, Mgr.Procházka Radek, Procházka Rudolf ml., Rajnoch Jaroslav, Ing.Sikora Miroslav, Szczuková Petra.
 • 6. Schvaluje jednomyslně revizní komisi ve složení Byrtus Cieslav, Dyba Vlastimil, Žvak Bronislav.
 • 7. Schvaluje jako předsedu ing. Bujoka Mariana (53 hlasů pro, 1 hlas proti).
 • 8. Ukládá výkonnému výboru usilovat o vytvoření vlastního fotbalového výboru před novou podzimní sezónou 2002.
 • 9. Ukládá výkonnému výboru zabezpečit v rámci možnosti 50-ti leté výročí vzniku TJ v roce 2002.
 • 10. Ukládá výkonnému výboru povinnost naložit se sponzorskými penězi tak, jak si přeje sponzor. (jedná se především o sponzorské dary, které jsou určeny mládeži).
Toto usnesení z Valné hromady bylo schváleno 53 hlasy (1 se zdržel hlasování). 
Počet zúčastněných členů Valné hromady - 54. 
Za návrhovou komisi : Procházka Rudolf st., Ing. Sikora Miroslav, Rufer Václav
 
Zpracováno ve Smilovicích dne 9.3.2002