Zápis a usnesení z valné hromady TJ Smilovice, o.s.

Valná hromada se konala 30. ledna 2013 v areálu TJ Smilovice

Zápis z valné hromady

Den a místo: 30.ledna 2013, v sídle občanského sdružení Smilovice 168

Přítomno: 25 členů občanského sdružení (viz. prezenční listina)
 
Program:
 • 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti VH
 • 2. Volba orgánů VH (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
 • 3. Zpráva o hospodaření a majetku
 • 4. Zpráva o sportovní činnosti
 • 5. Zpráva revizní komise
 • 6. Hlavní směry činnosti na další období
 • 7. Změna stanov (komplexní úprava)
 • 8. Volba členů výkonného výboru a předsedy TJ
 • 9. Volba členů revizní komise
 • 10. Různé a diskuse
 • 11. Závěr
1. Zahájení
Valnou hromadu zahájil předseda TJ Smilovice, o.s. Ing. Marian Bujok, který přivítal přítomné a konstatoval, že na valné hromadě je přítomno 25 členů občanského sdružení tj. 21,37%, méně než polovina a valná hromada je tudíž neusnášeníschopná. V souladu s platným zněním stanov navrhl odložit zahájení jednání valné hromady o půl hodiny. Po uplynutí této doby konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.
 
2. Volba orgánů valné hromady
Ing. Marian Bujok přednesl valné hromadě ke schválení návrh na obsazení funkcí orgánů valné hromady ve složení:
Předseda: Ing. Tomáš Kubala
Zapisovatel: Mgr. Radek Procházka
Ověřovatel zápisu: Ing. Marian Bujok
Sčitatel hlasů: Tomáš Červenka
 
Za souhlasu 100% hlasů přítomných delegátů hlasovala valná hromada o volbě orgánů valné hromady „en bloc“ a valná hromada přijala následující usnesení:
„Valná hromada schvaluje přednesený návrh na volbu orgánů valné hromady.“
Pro: 100% přítomných členů / Proti: nikdo / Zdržel se: nikdo
 
3. Zpráva o hospodaření a majetku
Předseda TJ Ing. Marian Bujok přednesl zprávu o hospodaření a majetku TJ za roky 2008 - 2012.
 • K přednesené zprávě nebyly podány žádosti o vysvětlení.
 • Zprávu o hospodaření a majetku bere VH na vědomí.
4. Zpráva o sportovní činnosti
Mgr. Radek Procházka a p.Rudolf Procházka st. přednesli zprávu o sportovní činnosti za roky 2008-2012. Společně zhodnotili výsledky fotbalových mužstev od přípravky, přes žáky a dorost až po oba mužské týmy a poděkovali trenérům a vedoucím, především mládežnických družstev. Dále Tomáš Červenka informoval přítomné o sportovních akcích, které proběhly v roce 2012 ve sportovním areálu TJ, především pak vyzvedl uspořádání Halové ligy přípravek a fungování tenisové přípravky pro děti.
 • K přednesené zpráv nebyly podány žádosti o vysvětlení.
 • Zprávu o sportovní činnosti bere VH na vědomí.
5. Zpráva revizní komise
Předseda revizní komise Ing. Tomáš Kubala přednesl zprávu revizní komise, jejímž hlavním úkolem byla kontrola hospodaření občanského sdružení v předchozím období. Také připomněl, že se TJ stala v průběhu roku 2012 plátcem DPH.
 • K přednesené zprávě nebyly podány žádosti o vysvětlení.
 • Zprávu revizní komise bere VH na vědomí.
6. Hlavní směry činnosti na další období
Předseda TJ Ing. Marian Bujok seznámil valnou hromadu s hlavními směry činnosti občanského sdružení na další období.
 
7. Změna stanov (komplexní úprava)
Ing. Tomáš Kubala přednesl valné hromadě ke schválení návrh na změnu stanov občanského sdružení. Přítomnými členy byly navrženy úpravy v otázce volby předsedy TJ a v otázce nakládání s majetkem. Poté valná hromada hlasovala o upraveném návrhu stanov.
„Valná hromada schvaluje přednesený návrh na změnu stanov TJ Smilovice, o.s. ve znění úprav navržených členy TJ na valné hromadě, který bude přílohou zápisu z valné hromady“
Pro: 22 přítomných členů / Proti: nikdo / Zdržel se: 1
Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada změnu stanov schválila.
 
8. Volba členů výkonného výboru a předsedy TJ
Ing. Tomáš Kubala přednesl valné hromadě ke schválení návrh na obsazení funkcí členů výkonného výboru a předsedy TJ ve složení:
 • Předseda TJ: Ing. Marian Bujok, bytem Smilovice 201
 • člen VV: Tomáš Červenka, bytem Havířov, Na nábřeží 7/9
 • člen VV: Robert Kotas, bytem Smilovice 224
Za souhlasu 100% hlasů přítomných členů hlasovala valná hromada o volbě členů výkonného výboru a předsedy TJ „en bloc“ a valná hromada přijala následující usnesení:
„Valná hromada schvaluje přednesený návrh na volbu členů výkonného výboru a předsedy TJ.“
Pro: 18 přítomných členů / Proti: nikdo / Zdržel se: 4
 
9. Volba členů revizní komise
Ing. Tomáš Kubala přednesl valné hromadě ke schválení návrh na obsazení funkcí členů revizní komise ve složení:
 • člen revizní komise: Jan Ondraczka, bytem Smilovice 4
 • člen revizní komise: Rudolf Procházka st., Smilovice 153
 • člen revizní komise: Ing. Tomáš Kubala, Smilovice 200
Za souhlasu 100% hlasů přítomných členů hlasovala valná hromada o volbě členů výkonného výboru a předsedy TJ „en bloc“ a valná hromada přijala následující usnesení:
„Valná hromada schvaluje přednesený návrh na volbu členů revizní komise.“
Pro: 19 hlasů přítomných členů / Proti: nikdo / Zdržel se: 3
 
10. Různé a diskuze
V diskuzi vystoupil Miroslav Nogol (starosta obce Smilovice) a poděkoval TJ za vykonanou práci, reprezentaci Obce Smilovice a přislíbil podporu Obce při organizaci sportovních, společenských i investičních akcí. Dále vystoupil Rudolf Procházka st. s připomínkou vytápění malé tělocvičny.
 
V rámci diskuse přítomní členové vyjádřili požadavek na větší propagaci akcí konaných v areálu TJ. Bylo dohodnuto, že propagační plakáty na akce budou umisťovány rovněž na nástěnku v centru obce, u obecního úřadu a v obchodě Godulanka (po dohodě s majitelem). Dále budou všem členům zasílány informační emaily.
 
11.  Závěr
Vzhledem k naplnění všech bodů programu valné hromady ukončil předseda její jednání.
 
Ve Smilovicích dne 30.ledna 2013
 
Ing. Tomáš Kubala (předseda valné hromady)
Ing. Marian Bujok (ověřovatel zápisu)
Mgr. Radek Procházka (zapisovatel)